Adli Muhasebeciliğin Kapsamı

Adli muhasebeciler iş dünyasındaki sorunların realitesine eğilerek sayıların ötesine geçecek şekilde eğitilmişlerdir. Bu meslek vasıtasıyla, muhasebe bilgisi ve becerisi kanun önündeki meseleler için kullanılmaya başlamıştır. Adli muhasebe mesleğinin 
uygulama kapsamını üç bölüme ayırmak mümkündür (forensic-acoounting, 2005). 
ƒ 
Dava Desteği 
ƒHile Denetçiliği ya da Araştırmacı Muhasebecilik 
Uzman Şahitlik 

Dava Desteği: Dava desteği, bir adli dava öncesinde veya dava esnasında ilgili 
avukata sağlanan muhasebe desteğidir. Daha çok ekonomik kayıpla ilgilidir. Örneğin 
bir sözleşme ihlalinin sonucunda ortaya çıkan mali kaybı hesaplamak tipik bir dava 
desteğidir. 
Adli muhasebecilerin bu açıdan avukatlara yardımcı olabilecekleri konular iki temel noktada toplanmaktadır (Crumbley, 1995:23). 

Gerekli verilerin ortaya konulması
Toplanan verilerin analiz edilmesi 
Gerekli verilerin ortaya konulması sürecinde, avukatların bir yasal işlemde gereksinim duyacakları verilerin ilgili, yeterli ve doğru olarak saptanması ve sunulması
faaliyeti yer almaktadır. Analiz etme sürecinde ise, mahkemeye sunulacak mali nitelikteki verilerin değerlendirilmesi ve avukatların bu bulguları yorumlamasına yardım etme amacı yer almaktadır. 

Genel olarak bir adli muhasebecinin sağlayacağı dava desteği şu konuları kapsar (forensic-accounting, 2005): Bir iddiayı tekzip etmek veya desteklemek için gerekli dokümanları temin etmek, 
ƒEksik noktaları belirlemek ve durumun öncül bir değerlendirmesini yapmak için dokümanları incelemek, 
ƒFinansal durumun anlaşılmasını ve sorulacak ek soruların bildirimini kolaylaştıracak olan bulguların incelenmesi sürecine katılmak,
Karşı taraftaki bilirkişinin zarar (tazminat) talebi raporunu incelemek ve mevcut durumun eksik veya iyi yönleri hakkındaki raporları gözden geçirmek, 
Davanın sonuca bağlanılmasına (feragata) yönelik görüşme ve tartışmalara yardımcı olmak, 
Karşı tarafın tanığını dinlemek için duruşmaya katılmak ve “bir tarafın tanığının 
diğer tarafın avukatı tarafından sorguya çekilmesi” işlemine yardım etmek.