MEVZUAT

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6) (04.05.2013)
Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya
yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından da...ayrıntılar için tıklayın


Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.05.2013)
MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinin üçüncü fıkrası...ayrıntılar için tıklayın


Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.05.2013)
MADDE 1 – 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7.1 numaralı maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde...ayrıntılar için tıklayın


Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6462)
(03.05.2013)
MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun; a) 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“sakatlanmaları” ibaresi“engelli hâle gelmeleri”...ayrıntılar için tıklayın


2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (03.05.2013)
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi
yapılmamış olan veya ücret miktarı...ayrıntılar için tıklayın


506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları,
Borsalar veya Bunların...Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/4617)
(03.05.2013)
Karar Sayısı : 2013/4617 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri,
ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil...ayrıntılar için tıklayın


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353) (02.05.2013)
MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine (Sıra No: 313) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 2 – (1) 4706 sayılı Kanunun...ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/65 (Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılması Hk.) (30.04.2013)
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin uzatılmasına dair açıklama.
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (30.04.2013)
Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 1.1. 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek...ayrıntılar için tıklayın


Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6460 Sayılı Kanun) (30.04.2013)
MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373 üncü maddesinin beşinci fıkrasından, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 439 uncu...ayrıntılar için tıklayın


Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.2013)
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...ayrıntılar için tıklayın


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2013/4635) (30.04.2013)
Karar Sayısı : 2013/4635 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 22/4/2013 tarihli ve 28589...ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Sirküleri (Taslak) (29.04.2013)
1 - Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan...ayrıntılar için tıklayın


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4552) (27.04.2013)
MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
eki Kararın 1 inci...ayrıntılar için tıklayın


Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (26.04.2013)
MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk
Paylaşımı ve Reasürans Planına göre...ayrıntılar için tıklayın


Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2013/4478) (26.04.2013)
MADDE 1 – 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Danıştayca
incelenmiş olan bu Tüzük hükümayrıntılar için tıklayın


Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/4425) (26.04.2013)
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde; a) 8/5/1963 tarihli ve 6/1716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Sigortalar Kurumu Vekalet
Ücretleri Dağıtım Yönetmeliği...ayrıntılar için tıklayın


Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak
Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
(26.04.2013)
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında
kalan ve 15/11/2000 tarihli...ayrıntılar için tıklayın


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013)
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir...
ayrıntılar için tıklayın


Kurumlar Vergisi Sirküleri/28 (Süre Uzatımı Hk.) (25.04.2013)
1. Giriş 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır...ayrıntılar için tıklayın


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik (24.04.2013)
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir...ayrıntılar için tıklayın


Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.04.2013)
MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci...ayrıntılar için tıklayın


Kamu İç Denetim Genel Tebliği (19.04.2013)
MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç denetime ilişkin hükümleri ile
26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar...ayrıntılar için tıklayın


Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (6456 Sayılı Kanun)
(18.04.2013)
Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 MADDE 1 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan...ayrıntılar için tıklayın


İade Hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade Edilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağının
Son Hali Yayınlandı
(17.04.2013)
İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak daha önce yayımlanan
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı...ayrıntılar için tıklayın


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6) (17.04.2013)
MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü
fıkrasının
(a) bendinin (1) numaral ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6455) (11.04.2013)
Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. “Teminat uygulaması... ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2013/20 (10.04.2013)

ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2013/19 (Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi) (10.04.2013)

ayrıntılar için tıklayın


Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1) (10.04.2013)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir...ayrıntılar için tıklayın


Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 27 (09.04.2013)
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun...ayrıntılar için tıklayın


Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 64)
(08.04.2013)
MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’in 5 inci maddesinin...ayrıntılar için tıklayın


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.04.2013)
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir; “(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesi Kararı 2012/54 (4706 Sayılı Kanun Hk.) (03.04.2013)
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/54 Karar Sayısı: 2012/188 Karar Günü: 29.11.2012 İTİRAZ YOLUNA
BAŞVURAN : Ankara 9. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU...ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi, 2013/ 18 (02.04.2013) ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 63 (02.04.2013)
425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin muhtevasına dair izahat işbu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 2- Açıklama Sözü edilen Tebliğde
vergi inceleme raporlarının intikal...ayrıntılar için tıklayın


Mükellef Bilgileri Bildirimi (01.04.2013)
Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır. 413 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi
gereken Mükellef Bilgileri...ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 62 (Ba ve Bs Bildirim Formları ile Kesin Mizan Bildirimlerinin Süresinin Uzatımı) (01.04.2013)
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Şubat dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs...ayrıntılar için tıklayın


İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013)
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan
bir husus tespit edildiğinde...ayrıntılar için tıklayın


İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.03.2013)
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde yer alan İşyeri
Tehlike Sınıfları List ayrıntılar için tıklayın


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) (29.03.2013)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun kullanımına, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında belgelerin kapsamına ve
elektronik ortamda ibrazına, izinli gönderici...ayrıntılar için tıklayın


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5) (28.03.2013)
MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının
(a) bendinin (1) ve (2) ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin E: 2011/109, K: 2012/145 Sayılı Kararı (28.03.2013)
Davacı şirket adına ithal edilen emtiaya ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ek mali yükümlülük ve katma değer vergisine yönelik itirazın reddi üzerine açılan davada,
itiraz konusu kuralın Anayasa’ya...ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin E: 2012/68, K: 2012/182 Sayılı Kararı (28.03.2013)
Malik olunan taşınmazda ruhsat ve eklerine aykırı değişiklik yapıldığından bahisle 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin
işlemin iptali istemiyle açılan...ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/ 19 (27.03.2013)
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, imalatta kullanılmak üzere 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın yürürlük tarihi
olan 9/10/2012 tarihinden önce gerek...ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:425) (27.03.2013)
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile ilgili açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Kanuni Dayanak Vergi
Usul Kanununun 134 üncü maddesinde...ayrıntılar için tıklayın


Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (27.03.2013)
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
yer alan “en az sekiz yıl” ibaresi...ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/829 Sayılı Kararı (27.03.2013)
1. Başvurucu, Asliye Ceza Mahkemesinde 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine muhalefetten yargılanarak cezalandırılmıştır.
Başvurucunun müdürü olduğu şirkete verilen...ayrıntılar için tıklayın


Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1) (26.03.2013)
MADDE 1 – (1) Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.
Dayanak MADDE 2...ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Sirküleri / 88 (25.03.2013)
(Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.)
ayrıntılar için tıklayın